Združenie bývalých urbárnikov obce Rajčany, pozem. spol.